Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Εννέα σύλλογοι από την περιοχή του Αστακού αντιτάσσονται στο ενδεχόμενο το Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου να δημιουργήσει αγκυροβόλιο παροπλισμένων πλοίων στο θαλάσσιο χώρο του όρμου του Αστακού. Θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε υποβάθμιση περιβαντολλογικά και οικονομικά στην περιοχή του Αστακού που στοχεύει πρωτίστως στην τουριστική ανάπτυξη. 

Με υπόμνημα που απευθύνουν μεταξύ άλλων προς το Υπ. Ναυτιλίας, τον Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδος, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ζητούν να μην εγκριθεί το σχέδιο για αγκυροβόλιο παροπλισμένων πλοίων στον όρμο του Αστακού. 


Αναλυτικά το υπόμνημα:

Τυγχάνουμε επαγγελματικοί, περιβαντολλογικοί, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλο¬γοι, δραστηριοποιούμενοι στην περιοχή της πόλεως του Αστακού της δημοτικής κοινότητας Αστακού της ομωνύμου δημοτικής ενότητας του Δήμου Ξηρομέρου.
Πληροφορηθήκαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την Επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου» (το οποίο συστά¬θηκε με τα προεδρικό διάταγμα ΠΔ8/2015 (ΦΕΚ Α 7/15.01.2015), αιτήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 127/08.04.2016 επιστολή ταυ προς το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο αυτού και νυν δήμαρχο Ξηρομέρου, όπως το ως άνω Λιμεναρχείο παραχωρήσει τη σύμφωνη γνώμη του μια τη δημιουρ¬γία αγκυροβολίου παροπλισμένων πλοίων στον θαλάσσιο χώρο του όρμου του Α¬στακού, με τη δημιουργία δύο ομάδων (ντανών), οκτώ πλοίων η καθεμία.


Πληροφορηθήκαμε επίσης ότι το διοικητικό συμβούλιο του ανωτέρω νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σε τακτική συνεδρίαση του, την 10η Μαίου 2016, και ασφαλώς ένα μήνα μετά την αποστολή της ως άνω επιστολής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), συζήτησε, ως 70 θέμα της ημερησίας διάταξης, το ανωτέρω ζήτημα με τίτλο «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ», όπως προκύπτει από την με αριθμ. Πρωτ. 171/06.05.2016 πρόσκληση ταυ προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ως άνω νομικού προσώπου.


“Ολες οι ανωτέρω ενέργειες έλαβαν χώρα εν κρυπτώ και παραβύστω, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς από τους φορείς της Πόλεως του Αστακού και ιδίως χωρίς να ενημερωθούν οι δημότες του Αστακού.


0 καθορισμός – δημιουργία αγκυροβολίου παροπλισμένων χώρων στον θαλάσσιο χώρο του όρμου του Αστακού, θα προξενήσει βαρύτατες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της περιοχής, η οποία βασίζεται στον τουρισμό και την αλιεία, χωρίς να επιφέρει κανένα απολύτως όφελος μια την περιοχή. Η δημιουργία ενός ουσιαστικά νεκροταφείου πλοίων, δεν συνάδει – όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό – με του τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής και υποβαθμίζει ασφαλώς τα φυσικό περιβάλλον και τις υποδομές της. Ολέθριες θα είναι οι συνέπειες και μια το φυσικά περιβάλλον και το οικοσύστημα της περιοχής, ιδίως σε περίπτωση ρύπανσης από τα υγρά καύ¬σιμα των παροπλισμένων πλοίων ή άλλου παρεμφερούς ατυχήματος.


Ο προτεινόμενος (αναρμοδίως) από το ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, θαλάσσιος χώρος (αλλά και εν γένει ο όρμος του Αστακού) γειτνιάζει – συνορεύει άμεσα με τις Εχινάδες Νήσους οι οποίες αποτελούν τμήμα του Εθνικού Πάρ¬κου με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων» και έχουν χαρακτηρισθεί ως άνω δυνάμει των διατάξεων της υπ’αριθμ. 22306//2006 ΥΑ (ΦΕΚ Δ 477/31.5.2006) με τίτλο «Χαρακτηρισμός των λιμνοθαλάσσιων, χερσαίων, ποτάμιων περιοχών του νοτίου τμήματος του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και του νησιωτικού συμπλέγματος των Β. και Ν. Εχινάδων του Νομού Κεφαλληνίας ως Εθνικό Πάρκο με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και ε-κβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων»». Αποτέλεσμα αυτών θα είναι, οι βαρύτατες ως άνω περιγραφόμενες ζημιογόνες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον τον όρμου του Αστακού σε περίπτωση δημιουργίας του αιτούμενου α-γκυροβολίου, να επεκταθούν και στο ως άνω Εθνικό Πάρκο, όπως άλλωστε παραδέχεται με το με αριθμ. Πρωτ. 2131.13/1217/10.05.2016 έγγραφό του (και σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής του Προέδρου του ΔΣ του ως άνω ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου»), ο Λιμενάρχης Μεσολογγίου.


Κατόπιν των ανωτέρω σας δηλώνουμε τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή μας στη δημιουργία αγκυροβολίου παροπλισμένων πλοίων στον θαλάσσιο χώρο του όρμου του Αστακού. Σας ζητούμε όπως απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια που θα έχει ως σκοπό και συνέπεια τον καθορισμό και τη δημιουργία αγκυροβολίου παροπλισμένων πλοίων στον θαλάσσια χώρο του όρμου του Αστακού.Σας ζητούμε όπως ενημερωθούν άμεσα οι κάτοικοι και οι δημότες της πόλεως του Αστακού της δημοτικής κοινότητας Αστακού για τις προθέσεις και τις ενέργειες του ως άνω ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτικά Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου» αλλά και του Δήμου Ξηρομέρου, σχετικά με τα ως άνω θέμα.

 
 
 
http://www.agrinioculture.gr 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου

Από το Blogger.

SITES ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ SITES